Election Department Gadchiroli

गडचिरोली जिल्हयातील जि.प.पं.स. निवडणुक 2017 करीता अंतिम मतदार यादी.( जि.प.गट व पं.स. गण निहाय )

1. कोटरा - बिहिटेकला
2. बेडगांव- कोटगुल
3. पलसगड - पुराडा
4. तळेगाव - वडेगाव
5. गेवर्धा - गोठणगांव
6. कढोली - सावलखेडा
7. अंगारा - येंगलखेडा
8. कोरेगाव - डोंगरगाव (हल्बी)
9. विसोरा - सावंगी.
10. कुरुड - कोकडी
11. वैरागड - मानापूर.
12. पळसगांव - अरसोडा.
13. ठाणेगाव -इंजेवारी.
14. सिर्सि- वडधा.
15. मुस्का -मुरुमगांव.
16. येरकड - रांगी
17. चातगांव- कारवाफा.
18. पेंढरी - गठठा.
19. मौशिखांब - मुरमाडी.
20. वसा- पोर्ला
21. कोटगल- मुरखळा
22. जेप्रा- विहिरगाव (मो.)
23. मुडझा (बु).- येवली.
24. कुनघाडा रै.- तळोधी मो.
25. विसापूर रे- कुरुळ.
26. विक्रमपूर - फराडा
27. भेंडाळा -मुरखळा
28. लखमापूर बोरी - गणपूर रै.
29. हळदवाही - रेगडी
30. घोट- सुभाषग्राम.
31. दुर्गापूर- वायगांव
32. आष्टी- इल्लुर
33. कालिनगर - विेवेकानंदपूर
34. सुंगरनगर - गोमणी.
35. कोठारी- शांतीग्राम
36. जारावंडी- कसनसुर
37. हालेवारा- गेदा
38. गटटा - पुरसलगोंदी
39. उडेरा - गुरुपल्ली
40. आरेवाडा - नेलगुंडा
41. कोठी- मन्नेराजाराम
42. खमनचेरु - नागेपल्ली
43. वेलगुर - आलापल्ली
44. महागांव खु- देवलमरी
45. पेरमिली - राजाराम
46. रेपनपल्ली - उमानुर
47. जिमलगठठा- पेठा
48. झिंगानुर -आसरअली
49. विठठलरावपेठा - जाफ्राबाद
50. नारायणपूर- जानमपल्ली
51. लक्ष्मीदेवीपेठा - अंकीसा
500. डिलिटेड