Home

About District

District Administration

Inside Collectorate

Tender Notice

Useful Links

RTI

Telephone Nos.

District Superintendant of Agriculture Office Gadchiroli

गडचिरोली जिल्ह्यात राज्य कृषी खात्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी व तीन उपविभागीय कृषी अधिकारी यांची कार्यालये कार्यरत आहेत. या कार्यालयाद्वारे कृषी विकासाच्या संबंधाने केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.

जिल्ह्यात कार्यरत जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी व उपविभागीय कृषी अधिकारी यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. ;

अ.क्र.

कार्यालयाचा पत्ता

कार्यरत अधिकाऱ्याचे नाव

पदनाम

संपर्क क्रमांक

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी गडचिरोली, जिल्हाधिकारी कार्यालया जवळ, काम्प्लेक्स, गडचिरोली - ४४२६०५

श्री.ए.एन.पोटे

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी

०७१३२-२२२५९३

उपविभागीय कृषी अधिकारी गडचिरोली, जिल्हाधिकारी कार्यालया जवळ, काम्प्लेक्स, गडचिरोली - ४४२६०५

श्री.एम.के.सोनटक्के

उपविभागीय कृषी अधिकारी

०७१३२-२२२५८८

उपविभागीय कृषी अधिकारी, देसाईगंज (वडसा)

श्री.बी.आर.काकडे (प्रभारी)

उपविभागीय कृषी अधिकारी

०७१३७-२७२१४२

उपविभागीय कृषी अधिकारी, अहेरी

श्री.व्ही.जी.तांबे

उपविभागीय कृषी अधिकारी

०७१३३-२७२०८२

कृषी विभागातील कार्यालयाकडून अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची यादी खालीलप्रमाणे आहे;

सन २०१६-१७ मधील योजना निहाय लक्ष व साध्य

अ.क्र.

योजनेचे नाव

बाबी

भौतिक

लक्ष

साध्य

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (केंद्र पुरस्कृत)
(भात )

पिक प्रात्यक्षिक (प्रकल्प)
(हेक्टर)

२२२७

२२२७

शेतकरी प्रशिक्षण

२०

२०

क्षेत्रीय भेटी

२१००

२१००

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (केंद्र पुरस्कृत)
(कडधान्य)

पिक प्रात्यक्षिके प्रकल्प
(हेक्टर)

३००

३००

एकात्मिक किड व्यवस्थापन (हेक्टर)

९३०

९३०

सूक्ष्म मूलद्रव्ये

१५०

१५०

राष्ट्रीय आळंबी विकास कार्यक्रम

उत्पादन केंद्र

--

--

राष्ट्रीय औषधी व सुगंधी वनस्पती विकास कार्यक्रम

लागवड क्षेत्र (हेक्टर)

--

--

राष्ट्रीय कृषी विमा योजना

कर्ज घेतलेले शेतकरी

--

२२९८२

गैर कर्जदार शेतकरी

--

८६०

कृषी विस्ताराला माहितीचे सहाय्य

कृषी विस्तारकांना प्रशिक्षण

--

--

ठिबक व तुषार सिंचन VIIDP

ठिबक सिंचन

तुषार सिंचन

---

---

सिंचनाखाली नर्सरी व्यवस्थापन

लहान बांधकाम

--

३४१६०००

कृषी चिकित्सालयाची स्थापना (नविन)

स्थापना करणे

--

--

रोजगार हमी योजने अंतर्गत फळबाग लागवड मागील १० वर्षाचा अहवाल

अ,क्र.

वर्षनिहाय

लागवडीचे लक्षांक (हे.)

लागवडीचे साध्य (हे,)

शेतकरी संख्या

1

2007-08

835.00

687.65

887

2

2008-09

570.00

501.85

515

3

2009-10

442.00

373.59

472

4

2010-11

208.00

63.60

116

5

2011-12

80.00

67.08

127

6

2012-13

25.00

8.10

15

7

2013-14

निरंक

निरंक

निरंक

8

2014-15

५३.९५

४०.४१

६५

9

2015-16

1500

35.65

40

10

2016-17

2040

112.45

116

मृद व जलसंधारण अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील प्रगती

अ.क्र.

बाब

लक्षांक

साध्य

1

भात खाचरे(हेक्टर)

२०००

१६६५.८६

2

माती नाला बांध

५०

४७

3

सिमेंट नाला बांध

१०

2

वळण बंधारे

5

शेततळी

८००

४१०

6

बोडी नुतनीकरण

४००

४३३

7

आयटीडीपी भात खाचरे

--

--

8

आयटीडीपी बोडी

--

--

9

अवघड दगडाचे बंधारे

--

--

10

पुनर्जीवन

१००

६२.४०

              मुख्यपृष्ट                 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|HOME |

|Sitemap |

|Disclaimer and Policies |

|Help|

|Contact Us|

Website last updated on 31/07/2017

© Website designed and developed by National Informatics Centre Gadchiroli