Home

About District

District Administration

Inside Collectorate

Tender Notice

Useful Links

RTI

Telephone Nos.

Tender Notice from Various Offices in District

मगाराग्रारोहयो अंतर्गत जॉब कार्ड छपाई करून पुरविण्याकरीता दरपत्रक

मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा गडचिरोली येथे बाह्ययंत्रणेची निवड करण्याबाबत

रोहयो अंतर्गत सन २०१६-१७ चे संवैधानिक लेखापरीक्षणा करिता सनदी लेखापालाच्या नेमणुकीबाबत

"अ" वर्ग नदीघाट जाहीर लिलाव सन २०१७-२०१८(सिरोंचा तहसील)

सन २०१६-२०१७ या वर्षाचे रेतीघाट लिलावाबाबत

बारदाना विक्रीची जाहिराती ई-निविदा (पुरवठा शाखा)

जाहिर ई-लिलाव सुचना (पुरवठा शाखा) गडचिरोली

 

 

 

 

 

 

 

                

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|HOME |

|Sitemap |

|Disclaimer and Policies |

|Help|

|Contact Us|

Website last updated on 06/12/2017

© Website designed and developed by National Informatics Centre Gadchiroli