Home

About District

District Administration

Inside Collectorate

Tender Notice

Useful Links

RTI

Telephone Nos.

Tender Notice from Various Offices in District

मगाराग्रारोहयो अंतर्गत नियोजन पुस्तिका व जॉब कार्ड छपाई करून पुरविण्याकरीता दरपत्रक

गडचिरोली जिल्हयातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार (Accredited Environment Consultant) च्या नेमणुकीकरीता ई-निवीदा.

मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा गडचिरोली येथे बाह्ययंत्रणेची निवड करण्याबाबत

"अ" वर्ग नदीघाट जाहीर लिलाव सन २०१७-२०१८(सिरोंचा तहसील)

सन २०१६-२०१७ या वर्षाचे रेतीघाट लिलावाबाबत

बारदाना विक्रीची जाहिराती ई-निविदा (पुरवठा शाखा)

जाहिर ई-लिलाव सुचना (पुरवठा शाखा) गडचिरोली

 

 

 

 

 

 

 

                

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|HOME |

|Sitemap |

|Disclaimer and Policies |

|Help|

|Contact Us|

Website last updated on 08/02/2018

© Website designed and developed by National Informatics Centre Gadchiroli