मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

गडचिरोली जिल्ह्यातील पर्जन्यमान

गडचिरोली जिल्ह्यात मुख्यतः दक्षिण- पश्चिम मान्सून वाऱ्यामुळे जून, जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या महिन्यात पाऊस पडतो. जिल्ह्यात नेहमी जुलै व ऑगस्ट या महिन्यात भरपूर प्रमाणात पाऊस पडून नदी नाल्यांना पुर येतो.

खालील तक्ता वर्षनिहाय जिल्ह्यात झालेल्या तालुक्याचे पर्जन्यमान दर्शविते.

अ.
क्र.

तालुकाचे नाव

सरासरी पडलेल्या पावसाचे प्रमाण - मागील १२ वर्षे ( पाऊस मी.मी. मध्ये)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

गडचिरोली

1200.2

1490.6

1421.0

1619.0

1150.6

846.2

1739.0

1266.0

1627.0

2005.6

1130.10

900.60

2

धानोरा

1315.0

1682.8

1564.9

1874.9

1272.8

1124.5

1769.5

1214.2

1568.1

2333.6

1266.10

848.40

3

चामोर्शी

768.5

1039.0

1054.0

807.0

785.0

542.4

1682.0

988.2

1653.2

2165.0

1244.00

1396.50

4

मुलचेरा

1316.0

1518.6

1368.0

1377.2

1422.0

947.8

1805.6

1135.8

1560.5

2008.6

1385.10

1204.40

5

वडसा

911.0

1513.8

1494.8

2298.8

1142.2

867.2

1759.0

1132.6

1622.6

2173.6

900.10

885.00

6

आरमोरी

733.4

1349.8

1598.4

1551.4

955.4

856.4

1675.5

1237.9

1582.9

2206.4

1130.00

785.00

7

कुरखेडा

1116.2

2228.6

1694.0

3070.5

1187.2

1235.7

1655.0

1633.3

1932.0

1863.2

1078.40

1244.30

8

कोरची

1713.2

2920.7

1554.0

1623.0

748.2

650.8

1257.5

1579.4

1655.0

1938.5

1306.80

1025.10

9

अहेरी

854.0

1326.0

1258.4

1542.7

1409.1

775.3

2044.9

940.0

1805.8

2261.2

1265.00

1275.90

10

सिरोंचा

546.9

1225.2

1701.6

1141.2

1299.8

757.8

1482.6

777.0

1374.6

1774.0

839.00

1082.60

11

एटापल्ली

1102.4

1592.3

1481.4

1427.8

1297.9

1072.8

1868.9

1010.9

1644.9

2042.5

1080.30

1167.90

12

भामरागड

1179.9

2037.0

1151.6

2118.4

1475.4

1042.1

2183.0

1384.0

2332.2

2704.2

1597.60

1774.80

एकूण

12756.7

19924.4

17342.1

20451.9

14150.6

10715.0

20922.6

14299.3

20277.8

25476.4

14222.50

13590.50

सरासरी

1063.06

1660.3

1445.1

1704.3

1179.2

892.9

1743.5

1191.6

1689.8

2123.03

1185.21

1132.54

              मुख्यपृष्ट                 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली